Kaartverkoop

Vragen
Heb je vragen over de aanvraag van een seizoenkaart? Stuur dan een mail naar ticketing@sbvexcelsior.nl en je krijgt zo spoedig mogelijk antwoord.

Openingstijden administratie

De administratie van Excelsior is gevestigd in het hoofdgebouw van het Van Donge & De Roo Stadion aan de Honingerdijk 100 in Rotterdam. Openingstijden:

Maandag 9.00-12.45 uur en 13.15-17.00 uur
Dinsdag 9.00-12.45 uur en 13.15-17.00 uur
Woensdag gesloten
Donderdag 9.00-12.45 uur en 13.15-17.00 uur
Vrijdag 9.00-12.45 uur en 13.15-17.00 uur

Aanvragen Clubcard

Voor risicowedstrijden en het bezoeken van uitwedstrijden is een (seizoen)clubcard verplicht. Heeft u nog geen (seizoen)clubcard? Dan kunt u hier online een clubcard aanvragen. Let op: als u een (seizoen)clubcard van een andere BVO heeft, kunt u geen clubcard van Excelsior meer aanvragen!

Informatie kaartverkoop uitwedstrijden

Kaartverkoop voor uitwedstrijden gaat via Excelsior Rotterdam. Houders van een club- of seizoenkaart kunnen hierbij gratis een uitkaartregistratie aanvragen. Dit kan via ticketing@sbvexcelsior.nl. Kaartverkoop voor uitwedstrijden verloopt via Excelsior Tickets. Bij voldoende belangstelling laten wij een supportersbus rijden naar uitduels. In de meeste gevallen is het ook mogelijk om uitwedstrijden met eigen vervoer te bezoeken. Houd hiervoor de informatie via onze website in de gaten.

Informatie kaartverkoop minder validen

Minder valide supporters kunnen de wedstrijden in het Van Donge & De Roo Stadion volgen vanaf een speciale rolstoeltribune op de Henk Zon tribune. Zij betalen hiervoor de prijs van de Robin van Persie tribune en mogen 1 begeleider meenemen. Deze kaarten moeten wel van tevoren worden aangevraagd via de administratie van Excelsior: 010 – 404 60 41 of ticketing@sbvexcelsior.nl.
Houders van een invalidenparkeerkaart mogen op verzoek bovendien op P2 voor het stadion parkeren. Ook dit moet vooraf worden aangevraagd via bovenstaand telefoonnummer of mailadres.
Als je een ticket voor de rolstoeltribune hebt aangevraagd, kun je dit afhalen bij de administratie in het hoofdgebouw. De tribune is bereikbaar via onze Nsecure Lounge. Deze is vanuit de centrale hal bereikbaar met een lift. In ons stadion is tevens een aangepast toilet op de benedenverdieping.

KNVB Standaardvoorwaarden

Met ingang van het seizoen 2013/’14 zijn de KNVB Standaardvoorwaarden gewijzigd. Deze KNVB Standaardvoorwaarden zijn van toepassing op alle (Seizoen) Club Cards en overige toegangsbewijzen in het betaald voetbal. De KNVB Standaardvoorwaarden zijn gedeponeerd bij de Rechtbank te Utrecht onder het nummer 181/2002. Bekijk hier de KNVB Standaardvoorwaarden.

Huisregels Van Donge & De Roo Stadion

Hekken verlaagd, verbod betreden speelveld

Vanaf seizoen 2013/2014 zijn de hekken verlaagd teneinde het publiek de wedstrijden optimaal te laten beleven.
Om misbruik tegen te gaan is er in de huisregels in artikel 1.5.5. een verbodsbepaling opgenomen.
Die ziet erop dat het verboden is om over de hekken te klimmen en het speelveld te betreden. Overtreding hiervan zal leiden tot verschuldigdheid van een boete en het opleggen van een stadionverbod.

Huisregels Van Donge & De Roo Stadion

Hoofdstuk I: Algemeen

Artikel I.1: Definities en Toepasselijkheid
1.1 Gebruikers van deze algemene voorwaarden zijn: Van Donge & De Roo Stadion, S.B.V. Excelsior en organisatoren van andere evenementen.
1.2 Wederpartijen zijn: de oorspronkelijk rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van Van Donge & De Roo Stadion.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing tussen de gebruikers en hun wederpartijen bij alle evenementen in Van Donge & De Roo Stadion zowel op de koop van het toegangsbewijs als op de toegang tot en het verblijf in Van Donge & De Roo Stadion.

Artikel I.2: Legitimatie/vertoon toegangsbewijs
2.1 Iedere bezoeker dient wanneer hij in of om Van Donge & De Roo Stadion aanwezig is, te beschikken over een geldig toegangsbewijs en geldig legitimatiebewijs. Hij heeft slechts toegang via de daartoe bestemde ingangen en paden.
2.2 Elke medewerker van Van Donge & De Roo Stadion, dan wel een door haar aangewezen derde, heeft te allen tijde de bevoegdheid te verlangen dat de bezoeker aantoont dat hij over een geldig toegangsbewijs beschikt en gerechtigd is zich daar te bevinden waar hij ten tijde van controle wordt aangetroffen of mogelijk doende is zich te begeven. Desgevraagd dient de bezoeker zich tevens te legitimeren aan de hand van een geldig legitimatiebewijs.
2.3 Het is verboden zich op te houden in, of te begeven naar een ander gedeelte van Van Donge & De Roo Stadion dan dat waartoe het toegangsbewijs de bezoeker recht geeft (zijnde de plaats zelf, de ruimte noodzakelijk om die plaats te bereiken en om het stadion te verlaten en de bijbehorende publieke voorzieningen).
2.4 Het publiek mag slechts daar plaatsnemen waar het toegangsbewijs recht op geeft, waarbij de nummering van de zitplaatsen (indien van toepassing) strikt moet worden aangehouden. Van Donge & De Roo Stadion, en S.B.V. Excelsior behouden zich het recht voor de oorspronkelijk rechthebbende van een toegangsbewijs, de houder van een toegangsbewijs, de bezoeker van Van Donge & De Roo Stadion een andere plaats toe te wijzen dan de plaats die op het toegangsbewijs staat aangegeven, zonder dat daarbij recht ontstaat op schadevergoeding of restitutie.
2.5 Toegangen, trappen, gangpaden, bordessen en dergelijke zijn mede bestemd om, in geval van gevaar, een gemakkelijke toegang dan wel uitweg te bieden. Het is de bezoeker dan ook ten strengste verboden zich onnodig op of bij dergelijke plaatsen langer op te houden dan strikt noodzakelijk is.
2.6 Bij het verlaten van dat gedeelte van Van Donge & De Roo Stadion waartoe het toegangsbewijs recht geeft, vervalt de geldigheid van het toegangsbewijs onherroepelijk.

Artikel I.3: Alcohol, drugs, handelswaar
3.1 Het is de bezoeker verboden Van Donge & De Roo Stadion te betreden of daarin te verblijven terwijl men verkeert onder invloed van alcohol, drugs dan wel enige andere stof, waaronder medicijnen, die het gedrag van personen ongunstig kan beïnvloeden.
3.2 Het meebrengen van dranken, drugs en dergelijke zaken is verboden. De koop en het nuttigen van (alcoholhoudende) dranken is slechts toegestaan op/in de daartoe aangewezen plaatsen c.q. ruimten.
3.3 Het in Van Donge & De Roo Stadion verkopen dan wel te koop aanbieden van handelswaren zoals dranken, etenswaren, souvenirartikelen, T-shirts, sjaals, vlaggetjes en dergelijke, is slechts toegestaan indien en voor zover daartoe schriftelijk toestemming is verkregen van Van Donge & De Roo Stadion. Op verzoek van Van Donge & De Roo Stadion-medewerkers dient deze toestemming te worden overhandigd.
3.4 Van Donge & De Roo Stadion behoudt zich het recht voor om de verkoop van handelswaren, dranken en etenswaren, in zijn geheel of gedeeltelijk te staken op bepaalde tijden en/of in bepaalde delen van Van Donge & De Roo Stadion.

Artikel I.4: Discriminatie, vuurwerk, wapens, hinder
4.1 Het is verboden voorwerpen in Van Donge & De Roo Stadion mee te nemen, dan wel voorhanden of in bezit te hebben zoals drankflessen, glazen, blikjes, stokken licht met een gebundelde lichtstraal, spandoeken met, naar de mening van Van Donge & De Roo Stadion medewerkers, discriminerende, kwetsende of provocerende teksten, kettingen, slag-, steek- of stootwapens, dan wel andere voorwerpen die als wapen kunnen worden aangewend of als middel om de orde te verstoren.
4.2 Het naar Van Donge & De Roo Stadionn meenemen, dan wel voorhanden hebben of bezitten, als ook het ontsteken van vuurwerk, is te allen tijde verboden.
4.3 Het is verboden in Van Donge & De Roo Stadion te gooien met enig voorwerp of enige vloeistof.
4.4 Het is verboden zich in Van Donge & De Roo Stadion te gedragen op een wijze die door anderen als provocerend, bedreigend, beledigend of discriminerend kan worden ervaren, dan wel als hinderlijk of als enigerlei wijze de orde en rust verstorend. Hieronder valt ook het scanderen van leuzen die door anderen als discriminerend kunnen worden ervaren.
4.5 Het is verboden in Van Donge & De Roo Stadion middelen aan te wenden dan wel voorhanden te hebben die naar het oordeel van de medewerkers, onnodige hinder of overlast aan derden veroorzaken dan wel de mogelijkheid hebben om gevaar te doen ontstaan voor, of schade toe te brengen aan, een ander persoon of goed. Middelen tot het produceren van lawaai worden hieronder begrepen.
4.6 Het is verboden enig gevaar voor goederen of voor het leven of de gezondheid van zichzelf dan wel anderen te creëren, dan wel anderen enigerlei vorm van schade toe te brengen. Met name is het verboden lichtmasten, hekken, daken, dug-outs en andere voorwerpen of bouwwerken te beklimmen.
4.7 Het meebrengen van honden en andere dieren die niet op schoot te houden zijn in Van Donge & De Roo Stadion is, aan anderen dan gemachtigde medewerkers, verboden.

Artikel I.5: Vluchtwegen, veld betreden, zitplaatsen, afval, roken
5.1 Een ieder dient zich bij aankomst in Van Donge & De Roo Stadion op de hoogte te stellen van de vluchtwegen die bij een calamiteit of dreiging daarvan gebruikt moeten worden. Het gebruik van liften is in geval van een calamiteit verboden.
5.2 Een ieder dient van de stoel gebruik te maken overeenkomstig het stoelnummer op het toegangsbewijs (indien van toepassing). Het is verboden op de stoelen te gaan staan. Vernieling van een stoel leidt tot uitzetting en de kosten van de vernielde stoel zullen worden verhaald op de dader (75 Euro per stoel).
5.3 Een ieder dient afval van ondermeer de genuttigde dranken en etenswaren te deponeren in de daartoe bestemde containers.
5.4 Roken is alleen toegestaan op de daartoe aangewezen plaatsen.
5.5 Het is een ieder verboden over de hekken te klimmen en het speelveld te betreden.

Artikel I.6: Beeld- en/of geluidsopnamen
6.1 Het is verboden beeld- en/of geluidsopnamen te maken en/of daaraan mee te werken van (enige activiteit van) het Evenement en/of van de aanwezige bezoekers voor enig ander doel dan gebruik in de prive-sfeer. Bovenstaande geldt niet voor, naar het oordeel van Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior, bevoegde persfotografen, -filmers of journalisten voor zover deze de grenzen van hun accreditatie niet overschrijden.
Het maken van beeld- en/of geluidsopnamen ten behoeve van radio, televisie, internet of mobiele toepassingen in welke vorm dan ook is slechts toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming van S.B.V. Excelsior die hieromtrent zeggenschap geniet.
6.2 In Van Donge & De Roo Stadion is een videobewakingssysteem operationeel. Bezoekers gaan ermee akkoord dat er video-opnamen van hen gemaakt kunnen worden.
Artikel I.7: Van toepassing zijnde bepalingen
7.1 Bepalingen en algemene voorwaarden van de Gemeente Rotterdam en de K.N.V.B. zijn integraal verbindend. Ook de bepalingen in de strafwetgeving zijn, voor zover dit gedragingen op de openbare weg betreft, of kunnen betreffen, op Van Donge & De Roo Stadion van toepassing, dan wel overeenkomstige toepassing.

Hoofdstuk II: Bevoegdheden

Artikel II.1: Aanwijzingen
1.1 Aanwijzingen van medewerkers van Van Donge & De Roo Stadion, van S.B.V. Excelsior, van organisatoren van andere evenementen, alsmede van de politie, brandweer, GG&GD en ander bevoegd gezag, dienen door de bezoeker onverwijld te worden opgevolgd.
1.2 Een ieder dient op verzoek van een medewerker van Van Donge & De Roo Stadion, van S.B.V. Excelsior, van organisatoren van andere evenementen, alsmede van de politie, een geldig toegangsbewijs te overleggen, dan wel een bewijs dat hij dienst doet als medewerker van Van Donge & De Roo Stadion, van S.B.V. Excelsior of van de organisator van het plaatshebbende evenement.
1.3 Van Donge & De Roo Stadion-medewerkers, alsmede de politie, zijn steeds gerechtigd de bezoeker te fouilleren op het bezit van ongeoorloofde voorwerpen en deze, in voorkomend geval, in bewaring te nemen dan wel te vernietigen.
1.4 Een ieder dient voorts aan het in Hoofdstuk I, artikel 2.2 genoemde verzoek te voldoen.

Hoofdstuk III: Sancties

Artikel III.1: Verwijdering
1.1 Een ieder die op enigerlei wijze in strijd handelt met het in deze algemene voorwaarden bepaalde, kan door medewerkers van Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior, dan wel door aangewezen personen, alsmede de politie en overige bevoegde personen en/of organisaties, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot Van Donge & De Roo Stadion worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) Van Donge & De Roo Stadion worden verwijderd, dan wel overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat het toegangsbewijs van de betrokkene(n), dat ingenomen kan worden, zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
1.2 Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior zijn gerechtigd, in geval van strijdig handelen als hiervoor bedoeld, dan wel indien sprake is van een strafbaar feit of van een gedraging, waardoor het aanzien van Van Donge & De Roo Stadion, S.B.V. Excelsior, de K.N.V.B. en/of derden wordt geschaad, gepleegd respectievelijk begaan in of buiten Van Donge & De Roo Stadion, doch in relatie staande tot een evenement en/of wedstrijd in Van Donge & De Roo Stadion de betrokkene(n) voor de toekomst de toegang tot een of meer evenementen en wedstrijden te ontzeggen, al dan niet onder tijdslimiet en die maatregelen te nemen, die tot handhaving van een dergelijke maatregel noodzakelijk mochten zijn. Dit geldt ook voor de oorspronkelijke rechthebbende als genoemd in Hoofdstuk V, artikel 1.2 op basis van het gedrag van de houder van het toegangsbewijs.
1.3 Een ieder die in strijd handelt met het hiervoor in enig artikel bepaalde, verbeurt aan de K.N.V.B., indien het evenement een voetbal wedstrijd betreft, een voor onmiddellijke opeising vatbare geldboete van 450,– Euro zonder dat daartoe enige ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst noodzakelijk zal zijn. Ongeacht het recht van Van Donge & De Roo Stadion en/of SBV Excelsior om in voorkomend geval schadevergoeding te vorderen.

Hoofdstuk IV: Kaartverkoop

Artikel IV.1:
1.1 Het is verboden toegangsbewijzen al dan niet commercieel te verkopen of af te geven met name tegen een hoger bedrag dan daarop staat vermeld. Door handelen in strijd met dit verbod, vervalt de geldigheid van deze toegangsbewijzen.
1.2 Evenementen, waaronder wedstrijden, worden zoveel mogelijk gehouden c.q. gespeeld op de op het toegangsbewijs vermelde tijdstip(pen) en dag(en). Het recht op het aanbrengen van wijzigingen, dan wel het herstellen van fouten terzake, wordt door de organisatoren echter te allen tijde voorbehouden.
1.3 De afgelasting, het staken en/of niet uitspelen van een wedstrijd c.q. evenement geeft het publiek geen recht op restitutie van (enig deel van) de toegangsprijs, of andere compensatie, behoudens nader door Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior, dan wel de evenementenorganisator te stellen regels.
1.4 Een ieder dient zich bij de aankoop van een toegangsbewijs te kunnen legitimeren met een geldig identiteitsbewijs, verstrekt door de overheid. Als legitimatiebewijs wordt geaccepteerd het paspoort, het rijbewijs of een toeristenkaart. Voor de aankoop van toegangsbewijzen voor voetbalwedstrijden geldt dat tevens de eigen Seizoen Club Card, Club Card dan wel Supporters Club Card of K.N.V.B.-pas dient te worden getoond (of eventuele rechtsgeldige vervangers van de genoemde documenten).
1.5 Een ieder geeft Van Donge & De Roo Stadion en haar medewerkers het recht om de gegevens op het legitimatiebewijs direct of indirect over te nemen. Dit kan in de vorm van het maken van een kopie van het identiteitsbewijs.
1.6 De wijze van kaartverkoop is, naast het hier bepaalde in hoofdstuk IV, geregeld in een specifieke instructie die geacht wordt onderdeel van deze algemene voorwaarden uit te maken. Een ieder, die op een andere dan de beschreven wijze een toegangsbewijs heeft verkregen, kan onder inneming van het toegangsbewijs de toegang worden ontzegd tot het stadion.
1.7 De toegangskaarten die het geautomatiseerde toegangscontrolesysteem niet als zodanig herkent, verliezen hun geldigheid en kunnen worden ingenomen zonder dat de houder van de toegangskaart wordt toegelaten.

Hoofdstuk V: Aansprakelijkheid

Artikel V.1:
1.1 De bezoeker van Van Donge & De Roo Stadion is aansprakelijk voor alle directe en indirecte schade die hij veroorzaakt al dan niet ten gevolge van het niet naleven van deze algemene voorwaarden en vrijwaart Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior voor aanspraken van derden terzake. Van Donge & De Roo Stadion en S.B.V. Excelsior, en evenmin hun medewerkers, zijn niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook die door de oorspronkelijk rechthebbende of de houder van een toegangsbewijs of door een bezoeker is geleden tenzij deze aantoont dat er sprake is van grove schuld en/of grove nalatigheid.
1.2 De oorspronkelijke rechthebbende van het toegangsbewijs is medeverantwoordelijk en medeaansprakelijk voor schade veroorzaakt door de houder van dit toegangsbewijs.
1.3 Indien het om veiligheidsredenen noodzakelijk wordt geoordeeld dat 1 of meer bezoekers uit het stadion geweerd of verwijderd worden, dienen deze bezoekers de instructies op te volgen en bestaat geen recht op schadevergoeding en/of restitutie.

Hoofdstuk VI: Overige bepalingen

Artikel VI.1: S.B.V. Excelsior en evenementenorganisatoren Van Donge & De Roo Stadion hebben het recht derden aan te wijzen, zijnde de politie, S.B.V. Excelsior en de evenementenorganisatoren om datgene wat in deze algemene voorwaarden staat (mede) te effectueren.
Artikel VI.2: Slotbepaling
Indien een of meer van bovengenoemde bepalingen niet rechtsgeldig zijn of zullen worden dan blijven de overige bepalingen verder rechtsgeldig.
In dat geval treedt in de plaats van de niet-geldige bepaling een nieuwe bepaling die met de oude niet-geldige zoveel mogelijk overeenkomt, qua inhoud, bereik en doelstelling.